Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Prodávající, obchodní společnost TEMAC, a.s., IČ: 000 12 092, DIČ: CZ 000 12 092, se sídlem Zvěřínek, Nymburská 53, PSČ 289 13 (dále jako „Prodávající“), a kupující uvedený v Objednávce (dále jako „Kupující“, Kupující a Prodávající společně taky jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“) se dohodli na těchto Všeobecných obchodních podmínkách pro prodej zboží (dále jako „VOP“). Předmětem těchto VOP je zejména stanovení základních pravidel a podmínek, za kterých se Prodávající zavazuje uzavřít s Kupujícím smlouvu o koupi zboží (dále jen „Smlouva“) z nabídky Prodávajícího.
 • 1.2. Kupující je povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu jakékoli změny identifikačních údajů jako jsou např. obchodní firma, sídlo, statutární orgán, bankovní spojení, IČ, DIČ, doručovací adresa, apod.
 • 1.3. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění Smlouvy s Kupujícím a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajících se objednaného zboží (např. sdělení jména a adresy dodání).
 • 1.4. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu zboží a v souladu s těmito VOP na něj převést vlastnické právo ke zboží. Kupující je povinen v souladu s těmito VOP zboží řádně převzít a dále zejména zaplatit za zboží dohodnutou cenu ve stanoveném termínu.

2. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

 • 2.1. Tyto VOP se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jako „obchodní zákoník“), zejména ustanoveními obchodního zákoníku upravujícími kupní smlouvu, pokud z textu VOP nevyplývá, že Smluvní strany právní poměry mezi sebou upravily odchylně.
 • 2.2. Tyto VOP platí pro všechny právní vztahy založené mezi Prodávajícím a Kupujícím na základě Objednávky, Dohody o ceně a termínu dodání zboží a těchto VOP. Jiné podmínky, odporující Objednávce, Dohodě o ceně a termínu dodání zboží, Kupní smlouvě nebo těmto VOP, zejména podmínky obsažené v obchodních podmínkách nebo na formulářích Kupujícího jsou neplatné. Je-li jakákoli smlouva či ujednání dosud sjednané mezi Prodávajícím a Kupujícím s těmito VOP v rozporu, platí tyto VOP. Tyto VOP jsou sjednány plně v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 obchodního zákoníku.

3. UZAVŘENÍ A OBSAH SMLOUVY

 • 3.1. „Objednávkou“ se rozumí objednávka učiněná (i ústní formou) Kupujícím Prodávajícímu a v níž je přesně specifikován druh zboží, množství a požadovaný termín dodání zboží, které je Kupujícím poptáváno, tzn., o jehož dodání od Prodávajícího má Kupující zájem, případně další skutečnosti, které Kupující považuje za nutné nebo vhodné Prodávajícímu blíže specifikovat.
 • 3.2. „Dohodou o ceně a termínu dodání zboží“ se rozumí potvrzení (i ústní formou) Prodávajícího Kupujícímu o tom, že Prodávající akceptuje Objednávku, a to za cenu zboží, která je uvedena v aktuálním ceníku Prodávajícího nebo Objednávce, a s termínem dodání zboží uvedeném v Dohodě o ceně a termínu dodání zboží. Součástí uzavřené Dohody o ceně a termínu dodání zboží jsou i tyto VOP.
 • 3.3. „Uzavřením Smlouvy“ se rozumí zejména potvrzení Objednávky Kupujícího Prodávajícím. Smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena také tím, že Kupující potvrdí převzetí zboží dodaného Prodávajícím ke splnění Objednávky, podpisem převzetí zásilky, podpisem dodacího listu nebo faktury nebo převzetí zboží potvrdí jiným způsobem a to i ústní formou. Má se za to, že se Kupující s VOP seznámil a tyto platí za přijaté nejpozději v okamžiku přijetí zboží Kupujícím.
 • 3.4. Změny nebo doplňky Smlouvy mohou být činěny pouze písemnou formu, jinak Prodávajícího nezavazují.
 • 3.5. Veškeré nabídky Prodávajícího jsou zásadně nezávazné, pokud je Prodávající výslovně neprohlásí za závazné.
 • 3.6. Ústní nebo písemná ujednání, učiněná před podpisem Smlouvy oběma Smluvními stranami a týkající se obchodu podle později uzavřené Smlouvy, se stávají neplatnými, pokud nebyla do Smlouvy zahrnuta nebo pokud nejsou v souladu s těmito VOP.
 • 3.7. Nesplní-li Kupující jakoukoliv ze svých smluvních nebo zákonných povinností, může Prodávající trvat na jejím splnění, nebo může odstoupit od Smlouvy a zboží prodat jinému zájemci. V obou případech tím není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, která mu vznikla nesplněním závazku Kupujícího.

4. ZBOŽÍ

 • 4.1. Zboží, jehož dodání požaduje Kupující, je specifikováno v Objednávce.
 • 4.2. Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího dnem úplného zaplacení ceny za zboží (vlastnická výhrada), nedohodnou-li se účastníci ve Smlouvě jinak.
 • 4.3. Dílčí plnění je přípustné a Kupující není oprávněn je odmítnout.

5. CENA ZBOŽÍ

 • 5.1. Cena zboží je určena vždy podle aktuálního ceníku zboží Prodávajícího nebo na základě ceny odsouhlasené Kupujícím a Prodávajícím v Objednávce a Dohodě o ceně a termínu dodání zboží.
 • 5.2. Všechny ceny zboží platí při opuštění podniku Prodávajícího („Ab Werk“, „Ex Works“) a nezahrnují, pokud není výslovně dohodnuto jinak, balení, naložení na dopravní prostředek, přepravní náklady a pojištění. K cenám zboží se připočítává daň z přidané hodnoty v aktuální zákonné výši.

6. PLACENÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 6.1. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu cenu zboží v hotovosti nebo bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího.
 • 6.2. Prodávající je oprávněn požadovat na Kupujícím uhrazení zálohy na cenu objednaného zboží až do výše 100 % ceny zboží. Za tímto účelem vystaví Prodávající Kupujícímu zálohovou fakturu.
 • 6.3. Jestliže se později stane zřejmým, že Kupující nesplní svůj závazek vzhledem k nedostatku své způsobilosti nebo vzhledem ke svému chování při přípravě plnění, může Prodávající požadovat uhrazení další zálohy, pokud předchozí nebyla postačující. Za tímto účelem vystaví Prodávající Kupujícímu zálohovou fakturu. Po uplynutí lhůty k plnění (dle čl. 6.5) má Prodávající právo od Smlouvy odstoupit.
 • 6.4. Faktura je platební a daňový doklad, který obsahuje zejména datum vystavení a datum uskutečnění zdanitelného plnění; datum splatnosti; označení zboží, jeho množství, jednotkové ceny; uvedení celkové ceny bez DPH; DPH; uvedení celkové částky k úhradě; čísla dodacích listů, pokud byly vystaveny zvlášť; číslo Objednávky a identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího.
 • 6.5. Cena zboží (záloha na cenu zboží/doplatek na cenu zboží) je splatná v den určený fakturou (zálohovou fakturou/konečnou fakturou). Není-li fakturou tento den stanoven, nastává splatnost 14. dnem ode dne jejího vystavení Prodávajícím.
 • 6.6. V případě bezhotovostních plateb se dnem zaplacení rozumí den, kdy budou peněžní prostředky připsány na bankovní účet Prodávajícího.
 • 6.7. V případě, že Kupující bude v prodlení s úhradou zálohy na cenu zboží nebo doplatku na cenu zboží na základě zálohové a konečné faktury, zavazuje se Prodávajícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží za každý den prodlení.
 • 6.8. Smluvní pokuta podle čl. 6.7 je splatná ve lhůtě 2 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě. Právem na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího domáhat se splnění povinnosti, právo na náhradu škody v plné výši ani případný nárok na úrok z prodlení. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.
 • 6.9. V případě, že mezi Kupujícím a Prodávajícím existuje více závazků, poskytnuté plnění se započte na závazek nejdříve splatný, a to nejprve na jeho příslušenství. 7. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ ZBOŽÍ 7.1. Závazek Prodávajícího dodat zboží je splněn předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě (včetně držitele poštovní licence) nebo Kupujícímu, není-li dohodnuto dodání zboží k přepravě prvnímu dopravci. V případě předání zboží prvnímu dopravci k dodání zboží Kupujícímu přechází nebezpečí škody na zboží na Kupujícího tímto předáním, Kupující je oprávněn případně uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.
 • 7.2. K předáním zboží Kupujícímu dojde v okamžiku dodání zboží Kupujícímu v dohodnutém místě nebo, není-li toto místo dohodnuto, okamžikem předání zboží prvnímu dopravci (nebo držiteli poštovní licence), který má uskutečnit přepravu zboží (doručit) do místa dodání zboží. Nebude-li Prodávajícím a Kupujícím ujednáno jinak, má se za to, že dohodnutým místem dodání zboží je sídlo nebo místo podnikání nebo provozovna Kupujícího.
 • 7.3. Odmítne-li Kupující převzít zboží, má Prodávající nárok na smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny zboží, nebude-li sjednáno jinak.
 • 7.4. Smluvní pokuta podle čl. 7.4 je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení písemné výzvy Prodávajícího, a to na bankovní účet uvedený ve výzvě. Právem na zaplacení smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího domáhat se splnění povinnosti, právo na náhradu škody v plné výši ani případný nárok na úrok z prodlení. Okolnosti vylučující odpovědnost nemají vliv na povinnost platit smluvní pokutu.

8. ZÁRUKA ZA VADY

 • 8.1. Vadou zboží se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a provedení zboží stanovených v Objednávce, obecně závazných technických normách a předpisech.
 • 8.2. Záruční doba činí 12 měsíců, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, a počíná běžet ode dne splnění povinnosti Prodávajícího dodat zboží. Záruka podle tohoto ustanovení se nevztahuje na zjevné vady zboží, které Kupující mohl zjistit prohlídkou zboží bezprostředně po jeho převzetí, na vady, které mají svůj původ v opotřebení zboží způsobené jeho řádným, běžným užíváním a na vady způsobené užíváním zboží v rozporu se způsobem řádného užívání zboží.
 • 8.3. Pokud se v záruční době vyskytnou vady zboží, na které Prodávající poskytuje záruku, je Kupující povinen tyto vady zboží uplatnit u Prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Zjevné vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího nejpozději do 10-ti dnů ode dne převzetí zboží. Vady zboží je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího písemně; musí přitom uvést popis, jakým způsobem se vady zboží projevují. Až do vyřízení reklamace vad zboží nesmí Kupující se zbožím jakkoliv disponovat způsobem, který by ztížil nebo znemožnil prověření reklamovaných vad zboží anebo způsobem, který by zhoršil vady zboží.
 • 8.4. Pokud je reklamace vad zboží oprávněná, může Prodávající podle svého uvážení buď zjištěné vady odstranit v přiměřené lhůtě, nebo dodat nové zboží za stejných podmínek jako zboží původní. Po dohodě s Kupujícím může být reklamace řešena i poskytnutím přiměřené slevy z ceny zboží.
 • 8.5. Vyřízením reklamace dle bodu
 • 8.4. je vyřízen i případný nárok Kupujícího na náhradu škody, který již Kupující není oprávněn na Prodávajícím požadovat.

9. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

 • 9.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu výhradně jen za škodu způsobenou mu zaviněným porušením povinností vyplývajících ze závazkového vztahu na základě Smlouvy a těchto VOP.
 • 9.2. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za přímé či nepřímé škody nebo ušlý zisk vzniklý nesprávným použitím zboží, nebo použitím vadného zboží.
 • 9.3. Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škody vzniklé na základě Kupujícím uzavřených kupních smluv s jinými osobami, zejména za škody následné nebo nepřímé.
 • 9.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude prokázána odpovědnost Prodávajícího nahradit Kupujícímu způsobenou škodu, náhrada celkové škody se omezuje do výše ceny zboží.
 • 9.5. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé v důsledku vyšší moci. Vyšší mocí se rozumí nepředvídaná událost, která nastala po obdržení Objednávky a ke které došlo bez zavinění Prodávajícího.

10. ODSTOUPENÍ

 • 10.1. Kupující není oprávněn odstoupit od Smlouvy Objednávkou, Potvrzením objednávky a těmito VOP. založené
 • 10.2. Prodávající je oprávněn od Smlouvy založené Objednávkou, Dohodou o ceně a termínu dodání zboží a těmito VOP, odstoupit v případě prodlení Kupujícího s úhradou zálohy nebo doplatku na cenu zboží o více než 4 dny; v případě, že Kupující nedodá dohodnuté podklady pro realizaci zakázky a dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem. Odstoupením Prodávajícího od Smlouvy není dotčeno právo Prodávajícího na zaplacení smluvní pokuty a náhradu škody dle platných právních předpisů a těchto VOP.
 • 10.3. Odstoupení nabude účinnosti doručením oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
 • 10.4. V případě odstoupení od Smlouvy jsou si Smluvní strany povinny bezodkladně vrátit dosud poskytnutá plnění a vypořádat se podle zásad o vydání bezdůvodného obohacení.

11. ŘEŠENÍ SPORŮ

 • 11.1. Veškeré spory mezi Prodávajícím a Kupujícím vyplývající nebo související s právním vztahem založeným Smlouvou, Objednávkou, Dohodou o ceně a termínu dodání zboží a těmito VOP budou řešeny v první řadě smírně.
 • 11.2. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány jedním rozhodcem určeným stranou žalující ze seznamu členů sdružení Asociace arbitrů, IČ: 269 93 34, se sídlem Praha 1 – Malá Strana, Thunovská 12, PSČ: 118 00, registrovaném Ministerstvem vnitra České republiky nebo určeným předsedou Asociace arbitrů pokud strana žalující svého práva nevyužije, a to v rozhodčím řízení vedeném dle Pravidel rozhodčího řízení Asociace arbitrů, jejichž obsah je smluvním stranám znám. Strany souhlasí s tím, že se rozhodčí řízení bude konat jen na základě písemných podkladů, bez konání ústního jednání a spor bude rozhodnut podle zásad spravedlnosti (equity) a rozhodčí nález nemusí být odůvodněn. Místem konání rozhodčího řízení bude sídlo Asociace arbitrů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 12.1. Kupující si je vědom, že mu koupí zboží z nabídky Prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů Prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
 • 12.2. Jestliže Prodávající poskytne Kupujícímu informace označené jako důvěrné, nesmí je Kupující prozradit třetí osobě, a ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. V případě, že poruší tuto povinnost, je povinen k náhradě škody.
 • 12.3. Prodávající i Kupující jsou povinni ve vztahu k druhé Smluvní straně jednat poctivě a v dobré víře. Kupující se zavazuje podporovat dobré jméno Prodávajícího a jeho zboží.
 • 12.4. Kupující nemá právo postoupit svá práva ani závazky ze Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího třetí straně.
 • 12.5. Jestliže některé ustanovení Smlouvy nebo těchto VOP bude neúčinné nebo se stane neúčinným, není tím dotčena účinnost ostatních ustanovení. Strany se v takovém případě dohodnou na úpravě, která bude nejlépe odpovídat smyslu a účelu smlouvy a která se bude co nejvíce přibližovat neúčinnému ustanovení.
 • 12.6. Tyto VOP jsou platné od 1. 5. 2010 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto VOP bez předchozího upozornění.

Typy produktu